Een moderne dansschool gevestigd in Almere en in Lelystad. Onze danslessen zijn geïnspireerd door het Christelijk geloof. Gelovig of niet, iedereen is bij ons welkom!

Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring
Huisregels

Privacy Verklaring

Home  /  Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

CHOSEN – HOME OF DANCERS (hierna; CHOSEN) gevestigd aan Randstad 22 29, 1316 BP Almere en Kempenaar 01-10, 8242 BA Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

E-mailadres: info@chosendance.nl 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

CHOSEN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

CHOSEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van CHOSEN
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van ons nieuwsbrief en/of reclame
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

CHOSEN neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CHOSEN) tussen zit. 

 

CHOSEN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Surveytalent
 • My AT

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

CHOSEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                  > 2 jaar                      

Adres                                          > 2 jaar 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

CHOSEN verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CHOSEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chosendance.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

CHOSEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

CHOSEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@chosendance.nl

 

CHOSEN heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Norton antivirus 360 
 • Macbook firewall
 • Clouddiensten