Een moderne dansschool gevestigd in Almere en in Lelystad. Onze danslessen zijn geïnspireerd door het Christelijk geloof. Gelovig of niet, iedereen is bij ons welkom!

Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring
Huisregels

Algemene Voorwaarden

Home  /  Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden.

ART. 1 ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van CHOSEN – HOME OF DANCERS, hierna te noemen eigenaar, en de afnemer van de danslessen, hierna te noemen dansers.

1.2 Dansers en bezoekers van CHOSEN, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de eigenaar dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

1.3 De eigenaar is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. De eigenaar is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leden die bezig zijn met een dansles. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

1.4 De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

 

ART. 2 INSCHRIJVING

2.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend.

2.2 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te hebben van hun ouders/voogd/verzorgers. Het inschrijfformulier moet dan ook te allen tijde door de ouders worden ondertekend.

2.4 Bij de inschrijving verstrekt CHOSEN een machtiging voor het starten van een automatische incasso.

 

ART. 3 LIDMAATSCHAP

3.1 Het is niet mogelijk het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. 

Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in overleg met de eigenaar van CHOSEN bij zwaarwegende redenen.

3.2 De lidmaatschapswijzigingen gaan voor het bestaande lid pas in na het verstrijken van de duur van de op dat moment bestaande overeenkomst. In alle overige gevallen gaan de wijzigingen per direct in.

3.3 Wil je het abonnement down- of upgraden stuur dan een email naar info@chosendance.nl. Het abonnement kan per direct worden omgezet. Bij het upgraden van het abonnement dient het verschil van het lesgeld gelijk verrekend te worden. Bij het downgraden van het abonnement wordt het verschil van het lesgeld met de eerstvolgende maand gecorrigeerd. 

3.4 Bij het afsluiten van het abonnement dient het lid eventuele gezondheidsklachten zoals astma, hartritmestoornissen, epilepsie en overige aan CHOSEN te vermelden.

3.5 Alle abonnementen worden stilzwijgend verlengd aan het einde van het dansseizoen.

 

ART. 4 LESDOORGANG

4.1 De eigenaar is bevoegd de lestijden te wijzigen.

4.2 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de dansdocent(e) wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd. Betalingsverplichting wordt in dit geval niet ontheft. 

4.3 Afwezigheid van een lid tijdens de lessen ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.

4.4 Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht CHOSEN hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail.

4.5 In geval van overmacht is CHOSEN niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

4.6 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CHOSEN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CHOSEN niet in staat is haar verplichtingen na te komen, weersomstandigheden inbegrepen.

 

ART. 5 VAKANTIES 

De exacte datum en nadere informatie over de vakanties bevindt zich bij de danslocatie. 

 

ART. 6 BETALING EN CONTRIBUTIE

6.1 U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Indien het voor CHOSEN niet mogelijk is automatisch te incasseren van de rekening van het lid, of wanneer de bank een incasso storneert, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling, om welke reden dan ook, niet wordt voldaan, dan wordt het lid geblokkeerd en worden administratiekosten van € 3,50 in rekening gebracht. Het lid ontvangt een factuur, vermeerderd met administratiekosten en dient deze binnen 5 dagen te voldoen. 

6.2 Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, vervalt automatisch de mogelijkheid en is de resterende lidmaatschapsbijdrage in één keer opeisbaar en zal de volledige vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. 

De kosten hiervan komen voor de rekening van het lid. De incassokosten zijn 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.

6.3 Bij inschrijving betaalt het lid de eenmalige kosten van het inschrijfgeld en de abonnementskosten van de eerste maand.  

6.4 Het jongerentarief geldt tot en met 15 jaar. Vanaf de leeftijd van 16 jaar geldt het volwassenentarief.

6.5 De contributiekosten worden jaarlijks per 1 september vastgesteld. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen.

6.6 Het lid betaalt een maand lidmaatschapsgeld vooruit. De automatische incasso geschiedt elke 1e dag van de maand. Bij vooruitbetaling in welke vorm dan ook vindt geen restitutie plaats.

6.7 De hoogte van het contributiegeld is gebaseerd op een jaarprijs. Dit jaarbedrag wordt voldaan in (10 maanden). In de zomervakantie bent u geen contributiegeld verschuldigd. In de zomervakantie zijn wij (circa 2 maanden) gesloten. 

 

ART. 7 AUTEURSRECHT

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt CHOSEN het auteursrecht op door CHOSEN vervaardigde teksten en choreografie. Voor promotie doeleinden maakt CHOSEN regelmatig foto’s en andere opnames van leden en (groep) activiteiten. Het lid verklaart hiermee akkoord te gaan. 

7.2 Tijdens de danslessen en andere activiteiten van CHOSEN kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor promotionele- of publicitaire doeleinden. Indien een lid niet op de foto of video wenst te verschijnen dient dit te worden aangegeven bij de betreffende persoon die de foto’s of video’s maakt en schriftelijk aan CHOSEN.

7.3 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, taperecorder etc.) in de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van CHOSEN. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

7.4 Beeld- en geluidsfragmenten gemaakt door bezoekers van CHOSEN mogen niet zonder toestemming en naamsvermelding van CHOSEN gebruikt worden voor media doeleinden.

 

ART. 8 OPZEGGING

8.1 Het lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van twee (2) maanden opzegtermijn, ingaande vanaf de daaropvolgende maand. Opzegging geschiedt te allen tijde, met uitzondering van de periode gedurende de zomervakantie, waarin het lid is vrijgesteld van contributie. Opzegging is weer mogelijk na de zomervakantie, vanaf het begin van het nieuwe dansseizoen.

8.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient uitsluitend per mail te geschiedden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@chosendance.nl. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging voltooid. 

 

ART. 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 CHOSEN is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. CHOSEN stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

9.2 CHOSEN sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

9.3 U neemt op eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan de danslessen.

9.4 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent. 

9.5 CHOSEN is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen kunnen worden opgelopen.

9.6 CHOSEN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegane of beschadigde zaken van de bezoeker en/of het lid.

9.7 Bezoekers en leden die zaken, zowel roerend als onroerend, van CHOSEN of de danslocatie doen stelen en/of hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan CHOSEN of de danslocatie te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk. 

9.8 Bij vernieling of diefstal van eigendommen van CHOSEN of leden van CHOSEN wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt de toegang tot CHOSEN ontzegt en/of verboden.

9.9 Indien CHOSEN om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van CHOSEN wordt uitbetaald.
CHOSEN is nimmer gehouden enige schade anders dan zaakschade te vergoeden.

 

ART. 10 Vindplaats

10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere onder KvK-nummer 74034995, BTW: NL002314377B72

 

ART. 11 GELDIGHEIDSRECHT

11.1 Op iedere overeenkomst met CHOSEN is Nederlands recht van toepassing.